WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY :) ::Pedagog szkolny oferuje swoją pomoc uczniom i Rodzicom- więcej informacji w zakładce "ZDALNA POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA"::Informacje dla uczniów i Rodziców dotyczące zagrożenia koronawirusem w zakładce KOMUNIKATY.

Aktualności

25 marca 2020 21:11 | Aktualności

Ważna informacja dyrektora Szkoły

Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi dla nauczycieli, rodziców, uczniów o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły od 25.03.2020r. do 10.04.2020r.  dzieci  uczą się w domach pod kierunkiem nauczycieli. Działania w ramach nauczania zdalnego są prowadzone w oparciu o:

1) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;

2) zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/; www.gov.pl/web/zdalnelekcje

3) komunikację poprzez pocztę elektroniczną;

4) media społecznościowe, komunikatory przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;

5) programy telewizji publicznej i audycje radiowe;

6) zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;

7) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada.

8) kontakt telefoniczny z nauczycielem;

9) inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i przy wsparciu organu prowadzącego.

 

Uczniowie pracują według ustalonego Planu zajęć uwzględniającego równomierne obciążenie w poszczególne dni tygodnia oraz biorącego pod uwagę możliwości psychofizyczne dzieci i zalecenia WHO dotyczące czasu pracy z użyciem monitorów ekranowych - w poszczególnych klasach ograniczono tygodniową liczbę godzin poszczególnych przedmiotów, stosując zasadę, że w klasach I-III dzieci mają maksymalnie trzy godziny dziennie, w klasach IV-VII cztery godziny dziennie, w kl. VIII pięć godzin dziennie, przy czym maksymalnie 50% tego czasu przed monitorem.

Dyrektor ustala z nauczycielami terminy i formy konsultacji, które są przekazywane wychowawcom. Wychowawcy informują o terminach i formach konsultacji rodziców i uczniów.

Nauczyciele podają dyrektorowi szkoły, wychowawcom, a wychowawcy rodzicom i dzieciom tematy planowanych zajęć z dwudniowym wyprzedzeniem.

Dzieci odsyłają nauczycielom wskazane przez niego prace. Praca dzieci jest oceniana. Nauczyciel o ocenach informuje uczniów i rodziców. W razie braku możliwości wykonania pracy (np.brak internetu) uczeń informuje nauczyciela lub wychowawcę klasy o tym fakcie i ustala inny termin lub formę.

Nauczyciele indywidualnie odnotowują tematy przeprowadzonych zajęć oraz wystawione oceny. Po zakończonym tygodniu przekazują raport wychowawcy klasy z realizacji zaplanowanych zadań i frekwencji rozumianej jako aktywne uczestnictwo ucznia w zdalnych zajęciach. W razie braku realizacji zaplanowanych działań wychowawca informuje o tym fakcie dyrektora szkoły.

 Zadania dyrektora szkoły

 1. Kieruje pracą szkoły, tj. wyznacza zadania nauczycielom i nadzoruje ich pracę.
 2. Informuje rodziców z wykorzystaniem (strona internetowa szkoły, telefon, e-meile, poprzez wychowawcę) o najważniejszych zmianach w trybie pracy szkoły.
 3. We współpracy z nauczycielami ustala:

-     sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami,

-     możliwości ucznia i rodzica do korzystania z materiałów elektronicznych,

-     formę przekazywania treści utrwalających wiedzę,

-     ilość przekazywanego materiału w danym dniu,

-     metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności,

-     formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach,

-     tryb konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem.

Zadania wychowawca klasy

 1. W porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób z każdym uczniem – informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.
 2. Przekazuje rodzicom informacje od dyrektora szkoły i nauczycieli.
 3. Koordynuje zdalne nauczanie w swojej klasie.

 

Nauczyciele

 1. Organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).
 2. Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych.
 3. Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. Niektórzy muszą się dzielić komputerem czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza młodszym).
 4. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości
  i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
 5. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.
 6. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu
  w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.

Uczniowie

 1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
 2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizują naukę własną w domu.
 3. Pamiętają, że najlepsze efekty daje praca systematyczna!
 4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
 6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem
  i w Internecie.
 7. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji
  z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).
 8. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 9. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, sprawdzać stronę internetową szkoły.
 10. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.
 11. Jeśli według rodzica wymiar zadań przekroczy możliwości dziecka, należy zgłaszać ten fakt do nauczyciela bądź wychowawcy.

Rodzice

 

 1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, sprawdzać stronę internetową szkoły.
 3. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.
 4. Jeśli według rodzica wymiar zadań przekroczy możliwości dziecka, należy zgłaszać ten fakt do nauczyciela bądź wychowawcy.

Marzena Kozłowska

                                                                                  Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                                      im. Królowej Jadwigi

w Wodzinie Prywatnym

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 95 razy. Wydrukuj|Do góry