WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY :) ::Pedagog szkolny oferuje swoją pomoc uczniom i Rodzicom- więcej informacji w zakładce "ZDALNA POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA"

Ochrona Danych Osobowych

Załącznik do Polityki Ochrony Danych Osobowych                                                              

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO informujemy:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Szkołę Podstawową w Wodzinie Prywatnym jest dyrektor szkoły mgr. Marzena Kozłowska, zwana dalej Administratorem.
 2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym, ul. Szkolna 1, 95-080 Tuszyn lub telefonując pod numer 42 614 32 19.
 3. Może Pan/Pani również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Tomasza Filipiaka pisząc na adres e-mail: t.filipiak@secmed.pl.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Pana/Pani oraz dziecka - ucznia na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c), d), e) RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996)  oraz ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018, poz. 1457), w celu prowadzenia rekrutacji do szkoły oraz realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą oraz

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z dobrowolnie wyrażoną zgodą rodzica (opiekuna prawnego)  w celu promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, jak również w innych celach wymagających zgody rodzica (opiekuna prawnego), bądź innych osób, których przetwarzanie danych dotyczy.

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie i dowolnej formie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pana/Pani danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Przekazanie nam danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego ucznia oraz jego rodzica/opiekuna prawnego, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 4.
 4. Zebrane dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa - przez okres nauki. Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.
 5. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.